Hållbarhet i exportaffärer - EEN Jönköping Hållbarhet i exportaffärer - EEN Jönköping

Hållbarhet i exportaffärer

Du som exporterande företag kanske känner att du gör många konkreta insatser inom hållbarhet men saknar helhetsgreppet. Du vet förmodligen vilka risker du måste hantera, vilka sociala och ekonomiska krav dina kunder ställer, men har du integrerat hållbarhet i din affär och på så vis skapat förutsättningar för tillväxt?

Vi på Enterprise Europe Network träffar löpande många exporterande företag. Något som är gemensamt för många av bolagen är att de börjat agera i hållbarhetsfrågorna men inte integrerat hållbarheten i sitt erbjudande till kund. Vi arbetar med att väva in hållbarhet som en naturlig del i vår dialog med företagen. Hållbarhet kan inte längre hanteras som en fristående fråga. Vi är övertygade om att företag som arbetar med hållbarhet är vinnare i framtiden!

Hur går man från riskhantering till nya hållbara affärsmöjligheter?
För att fördjupa oss i ämnet bad vi Anna Carendi, DIYA Consulting, att ge sin bild gällande hållbarhetsfrågor i exportföretag.

Anna Carendis 7 tips – hållbarhet i exportaffärer

Anna Carendi, DIYA Consulting AB

Hållbart företagande handlar om att företag ska ta ansvar för den egna verksamhetens påverkan på samhället. Man brukar tala om ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande samt affärsetik. För att vara ett hållbart företag är det viktigt att ta ansvar i hela värdekedjan.

Svenska företag verkar på en global marknad och många är beroende av export. Även om det finns utmaningar vad gäller hållbarhet så finns det också möjligheter för svenska företag. Svenska företag ligger i framkant när det gäller hållbarhet och den svenska exporten bidrar ofta till utveckling och förbättring i exportländerna. Det kräver dock att de exporterande företagen hanterar hållbarhetsrelaterade risker på ett ansvarsfullt sätt.

 

1. Se till att ha ett systematiskt hållbarhetsarbete på hemmaplan.

Identifiera era väsentliga hållbarhetsfrågor, sätt tydliga mål och säkerställ god styrning och uppföljning.

2. Identifiera affärsmöjligheter.

Likväl som att ni analyserar kundbehov, säljkanaler, prisbilder etcetera, lär känna er marknad även när det gäller hållbarhet. Vad har landet för samhällsutmaningar? Är era produkter och tjänster en del av lösningen? I så fall har ni stora affärsmöjligheter och behöver marknadsföra det på ett bra sätt.

3. Kommunicera ert hållbarhetsarbete.

Hållbarhet är ofta en konkurrensfördel, men det kräver också att ni berättar om vad ni gör. Överdriv dock inte. Då riskerar ni något som kallas greenwashing. Istället, berätta om vad hållbarhet betyder för er, vad ni har för mål och vilket resultat ni har uppnått. Tydliggör ert bidrag till samhällsutvecklingen i de länder där ni verkar.

4. Identifiera hållbarhetsrelaterade risker.

Det kan till exempel handla om risk för korruption, kränkningar av mänskliga rättigheter eller markexploatering. Säkerställ att ni har koll på de lagar och regler som finns kopplade till hållbarhet. Tänk på att det finns länder som har mer långtgående regler än Sverige, till exempel när det gäller korruption.

5. Ta fram en uppförandekod.

Uppförandekoden (Code of Conduct) tydliggör era värderingar och ställningstaganden vad gäller hållbarhet samt vilka förväntningar ni har på era samarbetspartners vad gäller t ex miljö, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och antikorruptionsfrågor. Utvärdera era samarbetspartners utifrån uppförandekoden, på samma sätt som ni gör med era leverantörer.

6. Ha koll på era leverantörer.

Ansvar för hållbarhetsfrågor sträcker sig även bakåt i värdekedjan. Använd uppförandekoden för att tydliggöra era förväntningar på era leverantörer. Om leverantörerna inte lever upp till era krav och ambitioner vad gäller hållbarhet kan det påverka ert varumärke och rykte och därmed också era affärer.

7. Använd de globala målen.

Koppla samman ert hållbarhetsarbete med de globala målen och använd er av dem i er kommunikation. De 17 globala målen (http://www.globalamalen.se/) för hållbar utveckling är internationellt vedertagna och fungerar som ett internationellt språk för hållbarhet. Hör med era samarbetspartners hur de arbetar med de globala målen och se om ni kan hitta affärsmöjligheter utifrån målen.

Anna Carendi, DIYA Consulting AB. Jönköping 2018

Max Sundvall

max.sundvall@almi.se
0725-029131

Markus Jonsson

markus.jonsson@almi.se
0761-733718